Home » Aktualności » Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – w trosce o pacjenta

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – w trosce o pacjenta

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie.
Jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń jej członków. Formuła inicjatywy opiera się na porozumieniu różnych środowisk, nakierowanych na wzmocnienie roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia. Skupia organizacje pacjentów, lekarzy, naukowców, świadczeniodawców, polityków zdrowotnych, ekspertów ochrony zdrowia oraz media. Stowarzyszenie Gladiator jest członkiem Koalicji.

 Czym jest medycyna personalizowana?

Właściwe leczenie właściwego pacjenta we właściwym czasie – to synteza idei medycyny personalizowanej. Opiera się ona na wykorzystaniu indywidualnych, genetycznych cech chorego do doboru optymalnej terapii. Dzięki rozwojowi badań nad genomem człowieka stało się możliwe dostosowywanie sposobu leczenia do niewielkich populacji chorych, podobnych do siebie pod względem charakterystyki genetycznej. Właśnie dlatego medycyna personalizowana nazywana jest medycyną „szytą na miarę”.

Medycyna personalizowana nie jest w Polsce pojęciem nowym, a terapie ukierunkowane molekularnie są dostępne od lat. Ten dostęp jest jednak ograniczony, co wynika m.in. z braku stosownych uregulowań prawnych, czy barier, jakie stawia przed medycyną personalizowaną polski system ochrony zdrowia.

 Deklaracja Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej przeanalizowała obszary, które mogą stanowić bariery we wdrażaniu medycyny personalizowanej i zdefiniowała pięć priorytetowych działań, które trzeba podjąć, aby te bariery wyeliminować.

Priorytety Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

 1.      Poprawa dostępu, standardów jakości i zapewnienie finansowania diagnostyki molekularnej, dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują.

2.      Wprowadzenie zmian legislacyjnych, uwzględniających specyfikę terapii personalizowanych, w ocenie zasadności ich finansowania ze środków publicznych (charakterystyka danej jednostki chorobowej, próg efektywności kosztowej).

3.      Wsparcie rozwiązań przyspieszających wdrożenie procesu terapeutycznego, jego lepszą koordynację i monitorowanie efektów.

4.      Zapewnienie bezpieczeństwa zbierania, przechowywania i udostępniania danych genetycznych pacjentów.

5.       Edukacja pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów na temat rozwiązań, jakie oferuje medycyna personalizowana.

 Podczas I Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej, które odbyło się 2 marca 2016 roku w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jeden z założycieli Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, przekazał wiceministrowi zdrowia, Jarosławowi Pinkasowi, Deklarację Koalicji. Dokument ten odnosi się do głównego celu, jakim jest rozwój medycyny personalizowanej w Polsce, poprzez wsparcie zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Zawiera także listę priorytetowych działań, które zdaniem Koalicji należy niezwłocznie podjąć, aby umożliwić szybszą i prawidłową implementację rozwiązań medycyny personalizowanej w Polsce. Profesor Fijuth, wręczając Deklarację wiceministrowi, sparafrazował ideę medycyny personalizowanej mówiąc: „To właściwa inicjatywa, właściwy moment i właściwa osoba”.