Home » Statut

Statut

STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR”
im.Profesora Tadeusza Koszarowskiego

STATUT

Jednolity tekst Statutu ze zmianami uchwalonymi na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 09.10. 2008 r.
podjętych Uchwałą Nr 4/08
obowiązuje od daty rejestracji Statutu w Sądzie.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty i pozostałych narządów układu moczowo – płciowego „Gladiator” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym Stowarzyszeniem. Działalnością swoją obejmuje pacjentów chorych na raka prostaty, nerki, pęcherza i jąder. Stowarzyszenie działa pod patronatem Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiej Unii Onkologii, Zakładu rehabilitacji Centrum Onkologii.

§ 2

Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne o stowarzyszeniach
i ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadzie Non – Profit.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem Działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Kraje Unii Europejskiej i obszar sieci Internetu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.

§ 4

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Stowarzyszenie posiada własny znak graficzny „LOGO”, w postaci stylizowanego popiersia gladiatora w chełmie z pióropuszem, włócznią i tarczą w obwódce i napisem GLADIATOR w kolorze pomarańczowo – żółtym na niebieskim tle. Logo to jest znakiem zastrzeżonym i posługiwanie się nim lub wykorzystywanie bez zgody Stowarzyszenia jest niezgodne z prawem.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy wolontariatu na rzecz ogółu chorych na nowotwory.
2. Do prowadzenia swych spraw organizacja może zatrudniać pracowników spoza członków Stowarzyszenia, pracowników służby zdrowia, specjalistów, urologów, rehabilitantów i innych.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 5A

Sfera działania pożytku publicznego obejmuje:

1. działalność związaną z ochroną i promocją zdrowia ludzkiego, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana:
2. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
3. działalność fizjoterapeutyczna.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna pacjentów dotkniętych chorobą prostaty, nerki, pęcherza i jąder oparta na zasadzie samopomocy.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

1) organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy;
2) udzielanie pomocy finansowej pacjentom dotkniętym chorobami prostaty, nerek, pęcherza i jąder oparta na zasadzie samopomocy,
3) podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej członków,
4) tworzenie warunków do integracji pacjentów po leczeniu chorób prostaty, nerek, pęcherza i jąder,
5) włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mającą na celu wczesne wykrywanie chorób prostaty, nerek, pęcherza i jąder,
6) nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą,
7) organizowanie spotkań „problemowych”, towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla członków Stowarzyszenia,
8) organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej,
9) organizowanie wspierających badań kontrolnych dla członków Stowarzyszenia, np. badanie PSA, USG, TRUS, BIOPSJA,
10) prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania,
11) organizowanie i szkolenie grup wsparcia i samopomocy,
12) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych,
13) udział w spotkaniach edukacyjnych i seminariach organizowanych na rzecz walki z chorobami prostaty, nerek, pęcherza i jąder,
14) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.

Rozdział III

Członkowie: ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba dotknięta chorobami prostaty, nerek, pęcherza i jąder, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złoży odpowiednią deklarację

§ 9

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne, które:
a) złożą oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia;
b) ustalą z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wsparcia;
2. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw wymienionych w § 12 pkt. b i c;
3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu także przez swojego przedstawiciela;

§ 10

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie płacą składek.
Uchwały o nadaniu tytułu honorowego członka podejmuje Główny Zarząd.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
– wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
– uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym,
– zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
a) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym;
b) korzystać w swojej działalności z rekomendacji Stowarzyszenia;
c) korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;

§ 13

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1) aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia;
2) dbać o wysoką jakość wykonywanych przez siebie zadań;
3) swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
4) przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów oraz realizować uchwały władz Stowarzyszenia;
5) opłacać składki członkowskie;

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Głównego Zarządu na piśmie,
b) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Głównego Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata, po wcześniejszym wezwaniu do uregulowania składek z zagrożeniem skreślenia z listy członków.
2. Członek może być wykluczony ze stowarzyszenia na podstawie uchwały Głównego
Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, regulaminowych lub nie
przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
3. W przypadku pozbawienia członkostwa przez wykluczenie przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
4. Z powodu zgonu członka Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2) Główny Zarząd Stowarzyszenia,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.

§ 16

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 17

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w każdym czasie z inicjatywy Głównego Zarządu, na wniosek grupy członków Stowarzyszenia reprezentujących co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków, nie mniej niż 15 lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 19

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Główny Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni wcześniej.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalenie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie sprawozdań Głównego Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz, podejmowanie uchwał, a także rozpatrywanie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla członków Głównego Zarządu,
4) zatwierdzanie regulaminów działania: Stowarzyszenia, Głównego Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania,
5) uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia i do władz Oddziału,
6) wybór i odwołanie członków Głównego Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
7) uchwalenie statutu i wprowadzenie do niego zmian,
8) uchwalenie wysokości składek członkowskich,
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku,
10) Główny Zarząd może powoływać Oddziały Terenowe.

§ 21

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia niezbędna jest:
– w pierwszym terminie obecność przynajmniej 50 % członków,
– w drugim terminie nie jest wymagana obecność 50% członków do podjęcia skutecznych uchwał,
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z
wyłączeniem uchwał dotyczących zmian w Statucie, wyboru władz i rozwiązania
Stowarzyszenia, gdzie wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na zebraniu;

§ 22

Główny Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, na okres 5 lat, w ilości od 5 do 9 członków.
W skład Głównego Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, dwóch vice prezesów, skarbnik, sekretarz oraz 2 do 4 członków.

§ 23

Posiedzenia Głównego Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 24

Uchwały Głównego Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Głównego Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) sporządzanie sprawozdań z działalności Głównego Zarządu,
4) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
6)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do członkowstwa w organizacjach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

§ 26

1. Do ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej 2 członków Głównego Zarządu, w tym Prezesa, zastępcy lub skarbnika.
2. Członkowie Organu Zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27

„Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego;
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie większej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 28

Główna Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres 5 lat w głosowaniu tajnym.

§ 29

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

§ 30

Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 31

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności gospodarczo – finansowej Stowarzyszenia,
2) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium dla członków Głównego Zarządu.

§ 32

Główna Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do składania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli na corocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 33

Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy składu Komisji.

§ 34

1. Główny Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień Statutu, uchwał władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia oraz rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.
2. Główny Sąd Koleżeński wybierany jest na okres 5 lat w głosowaniu tajnym.
3. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób.
4. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
5. Uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy powołanego składu Sądu.

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Głównego Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą one dokooptować do swego grona nowych członków, nie więcej jednak niż 1/3 liczby wybranej na daną kadencję przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.

§ 36

Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny,
3) sponsoringi,
4) spadki,
5) zapisy,
6) wpływy z własnej działalności,
7) wpływy z ofiarności publicznej,
8) wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 37

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje, darowizny i wpłaty sponsoringowe według zasad określonych w odrębnych przepisach. Wszystkie środki i cały swój majątek przeznacza na działalność statutową i nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3.wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4.zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Oddziały Terenowe

§ 38

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Główny Zarząd powołuje Oddziały.

§ 39

Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Oddziału przez Główny Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia. Wniosek o powołanie Oddziału winien zawierać listę członków założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis założycieli, protokół z zebrania założycieli, uchwałę z wyboru Komitetu Założycielskiego oraz listę obecności na zebraniu.
We wniosku należy określić nazwę Oddziału Stowarzyszenia: W pierwszej kolejności w nazwie – „Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Prostaty, Nerek, Pęcherza i Jąder „GLADIATOR” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego”, a następnie nazwę Oddziału i teren działania.
Główny Zarząd Stowarzyszenia na podstawie kompletu dokumentów podejmuje uchwałę o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia.

§ 40

1 Główny Zarząd Uchwałę o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia wraz z kompletem dokumentów przekazuje bezzwłocznie Komitetowi Założycielskiemu Oddziału.
2 Wraz z Uchwałą o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia Główny Zarząd ustanawia i przekazuje pełnomocnictwa do działania dla władz Oddziału.

§ 41

Oddziały Terenowe podlegają władzom głównym Stowarzyszenia i realizują zadania wynikające z uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, uchwał Głównego Zarządu, uchwał Zarządu Oddziału i własnych uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 42

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oddziału,
– Zarząd Stowarzyszenia Oddziału,
– Komisja Rewizyjna Oddziału,
– Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 43

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie szczegółowego programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Głównego Zarządu,
2. wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
3. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia Oddziału z jego działalności i udzielanie absolutorium członkom Zarządu Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4. podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 44

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Oddziału.

§ 45

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oddziału zwoływane jest co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze.

§ 46

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oddziału może zostać zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek grupy członków Stowarzyszenia reprezentujących co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków, nie mniej niż 15 lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 47

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Oddziału Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni wcześniej.

§ 48

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Oddziału należy:
1. uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia Oddziału,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
3. ocena działalności członków Zarządu Oddziału i jego władz, podejmowanie uchwał o działalności władz Oddziału,
4. rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu oddziału,
5. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 49

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału niezbędna jest:
– w pierwszym terminie obecnoścć przynajmniej 50% członków Oddziału,
– w drugim terminie nie jest wymagana obecność 50% członków Oddziału do podjęcia skutecznych uchwał;
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów z wyłączeniem uchwał dotyczących wyboru władz Oddziału i rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia gdzie wymagana jest większość 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązaniu Oddziału podlegają akceptacji Głównego Zarządu Stowarzyszenia.
Organem uprawnionym do rozwiązania Oddziału jest Główny Zarząd Stowarzyszenia.

§ 50

Zarząd Stowarzyszenia Oddziału wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, na okres 5 lat, w ilości od 5 do 7 członków.
W skład Zarządu Oddziału wchodzą: prezes, vice prezes, skarbnik, sekretarz oraz 1 do 3 członków.

§ 51

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 52

1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału mogą one dokoptowywać do swego grona nowych Członków, jednak nie więcej niż 1/3 ich liczby wybranych na daną kadencję przez Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia.

§ 53

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2)zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
3)sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
4)uchwalanie planów działalności Oddziału Stowarzyszenia,
5)zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału Stowarzyszenia.

Do obowiązków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia należy:
Sporządzanie i przekazywanie do Głównego Zarządu Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności merytorycznej i finansowej za każdy poprzedni rok do końca miesiąca lutego roku następnego.

§ 54

Do ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia Oddziału wymagane są podpisy co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa, zastępcy lub skarbnika.
Za zobowiązania podjęte przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia odpowiadają wszyscy członkowie Oddziału Stowarzyszenia.

§ 55

Komisja Rewizyjna Oddziału
Postanowienia §27 do §34 Statutu mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 56

Sąd Koleżeński Oddziału
Postanowienia §34 pkt. 1 do 5 Statutu mają odpowiednie zastosowanie do Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 57

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów:
– w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50 % członków;
– w drugim terminie nie jest wymagana obecność 50% członków;
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznacza majątek Stowarzyszenia na cele zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 58

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 59

1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia w dniu 25 lipca 2002 r. z późniejszymi uzupełnieniami, zgodnie z Nr SO. III. 505/420/n/2002 z dnia 18 września 2002 r., które zostały uchwalone przez Zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia w dniu 28 października 2002 r. – Uchwała Nr 1.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania go do Krajowego rejestru Sądowego.
3. Walne Zebranie Członków może powołać Kapitułę i nadawać odznaczenia honorowe Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie obowiązują aktualne przepisy Ustawy r. Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
5. Zastrzega się do wyłącznego używania przez Stowarzyszenie nazwę znaku graficznego [ LOGO ] Stowarzyszenia „GLADIATOR” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego.

Sekretarz Zastępca Prezesa Prezes

Jan Borkowski Mirosław Siemiradzki Tadeusz Włodarczyk

KRS: 0000 141192
w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejestrowego dla m. st. Warszawy.