Home » Seminaria i konferencje » Congress of the European Patient Coalition Europa UOMO

Congress of the European Patient Coalition Europa UOMO

DSC_0007On 19-21 June in Warsaw was held a three-day congress of the European Patient Coalition Europa UOMO. The organizers were: the Polish Society of Urology, the Association of Men with Prostate Diseases “Gladiator” European School of Oncology – ESO, the European Prostate Cancer Patient Coalition  – Europa UOMO, the European Association of Therapists and Oncologists – ESTRO, the European Association of Urology – EAU. On the second day of the congress, June 20th 2015, a section about treatment and live in disease  was prepared by “Gladiator” association.

DSC_0085During the symposium, dedicated to patients with prostate cancer in Poland the lectures of eminent specialists were given. Educational workshops at the crowded audience were led on behalf of “Gladiator” by Marcin Wlodarczyk and Tadeusz Rudziński, and the medical part by Dr. Roman Sosnowski. Symposium participants had the opportunity to ask a lot of questions to the specialists in the field of urology and oncology.

Lectures were given by:

Prof. Witold Zatoński – Epidemiology and risk factors for prostate cancer
Dr. Roman Sosnowski – The role of physical activity and diet in prostate cancer
Prof. Jakub Dobruch – modern diagnostics of prostate cancer
Dr. Tomasz Chwaliński – Surgical treatment of organ confined cancer – radical prostatectomy
Dr. Joanna Kazimierska – The role of radiotherapy in the proceedings multidisciplinary perspective ESTRO
Dr. Mateusz Dąbkowski – Brachytherapy HDR / LDR and topical therapy for prostate cancer
Tomasz Borkowski – Treatment of prostate cancer
in progression

DSC_0047Symposium participants on behalf of the Europa UOMO welcomed the organization’s president, Ken Mastris. In his speech, he expressed his satisfaction with the impressive number of listeners gathered at the conference and efficient organization of the conference. He promised to work closely with the Association “Gladiator”. The patients part  of “Gladiator’s” symposium  closed one of our  friends prof. Denis Luis and President Ken Mastris. Among the members of the EUROPA UOMO authorithies present at the symposium we gladly welcomed our friend Ekke Buchler.

DSC_0010W dniach 19-21 czerwca w Warszawie odbył się trzydniowy zjazd europejskiej koalicji pacjenckiej Europa UOMO. Organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Urologiczne, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Europejska Szkoła Onkologii – ESO, Europejska Koalicja Pacjentów z Rakiem Gruczołu Krokowego – Europa UOMO, Europejskie Stowarzyszenie Terapeutów i Onkologów – ESTRO, Europejskie Stowarzyszenie Urologiczne – EAU. W drugim dniu zjazdu, 20 czerwca 2015 r,  część poświęconą leczeniu i życia w chorobie przygotowało Stowarzyszenie „Gladiator”.

W trakcie sympozjum, poświęconego chorym z rakiem gruczołu krokowego w Polsce miały miejsce prelekcjeDSC_0091 wybitnych specjalistów z tej dziedziny. Warsztaty edukacyjne przy wypełnionej sali prowadzili: z ramienia „Gladiatora” – Marcin Włodarczyk oraz Tadeusz Rudziński, część medyczną – dr Roman Sosnowski. Uczestnicy Sympozjum mieli okazję zadać wiele pytań specjalistom z dziedziny urologii i onkologii.

Wykłady wygłosili:

Prof. Witold Zatoński – Epidemiologia i czynniki ryzyka raka gruczołu krokowego
Dr Roman Sosnowski – Rola aktywności fizycznej i diety w raku gruczołu krokowego
Prof. Jakub Dobruch – Współczesna diagnostyka raka gruczołu krokowego
Dr Tomasz Chwaliński – Leczenie chirurgiczne nowotworu ograniczonego do narządu – otwarta prostatektomia radykalna
Dr Joanna Kazimierska – Rola radioterapii w postępowaniu wielospecjalistycznym z perspektywy ESTRO
Dr Mateusz Dąbkowski – Brachyterapia HDR/LDR oraz leczenie miejscowe w raku gruczołu krokowego
Dr Tomasz Borkowski – Leczenie nowotworu gruczołu krokowego w fazie progresji
Dr S. Villa – Opieka holistyczna i jakość życia

Uczestników Sympozjum w imieniu Europa UOMO przywitał prezydent tej organizacji Ken Mastris. W swym wystąpieniu wyraził satysfakcję z imponującej liczby słuchaczy zgromadzonych na konferencji oraz sprawnej organizacji konferencji. Zapowiedział ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem „Gladiator”. Część pacjencką Sympozjum „Gladiatora” zamykał jeden z naszych wypróbowanych przyjaciół prof. Denis Luis oraz Prezydent Ken Mastris. Wśród członków władz EUROPA UOMO obecnych na sympozjum z radością powitaliśmy naszego wypróbowanego przyjaciela Ekke Buchlera.

M.K.